USŁUGI KSIĘGOWE

KSIĘGI HANDLOWE

 • prowadzenie i przechowywanie przez Biuro księgi rachunkowej (zgodnie z ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont)
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • sporządzenie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych oraz ZUS
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby firmy

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie i przechowywanie przez Biuro podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • sporządzenie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie u Urzędach Skarbowych oraz ZUS
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby firmy

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • sporządzenie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie u Urzędach Skarbowych oraz ZUS
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby firmy

KADRY I PŁACE

Obsługa kadrowo-płacowa polega na:

 • sporządzenie umowy o pracę oraz rejestracja w ZUS
 • sporządzenie świadectwa pracy oraz wyrejestrowanie z ZUS
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy
 • sporządzanie umów zlecenia(dzieło) oraz rachunków do w/w umów
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach
 • sporządzanie rocznego rozliczenia podatku pracowników (PIT 40)
 • prowadzenie komputerowo kartotek wynagrodzeń pracowników, kartotek urlopowych oraz czasu pracy
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników.